เรื่องของพลังงาน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Maximum Power Point Tracking Solar Charge Controller

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Maximum Power Point Tracking Solar Charge Controller

การเลือกเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าพร้อมด้วย MPPT
ให้เหมาะสมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์และแบตเตอรี่

สิ่งที่ควรพิจารณามีดังต่อไปนี้

 • SPT-XXYY (XX เป็นค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในสภาวะปกติ, YY เป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ประจุได้สูงสุด)
 • หาค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในสภาวะปกติที่เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าจะทำการประจุ และให้เป็นค่า XX
 • หาค่ากำลังผลิตสูงสุด (Wp) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ
  • เลือกค่าที่เหมาะสมของกระแสไฟฟ้าที่ประจุได้ (CC) = (Wp) / XX
  • หาค่า YY โดยคูณค่า CC ด้วยค่า safety factor (ตามข้อกำหนดของ NEC) = (CC) x 1.2
  • เลือกเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า SOLARCON SPT-series ที่ครอบคลุมค่า YY
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าแรงดันไฟฟ้าที่กำลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบ (Vpm(ระบบ)) อยู่ในช่วงที่ SPT-XXYY สามารถควบคุมได้ (ช่วงแรงดันไฟฟ้าของ MPPT; MPPT voltage range)
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบอนุกรม ต้องตรวจสอบว่า Vpm(ระบบ) = Vpm(แผง) x จำนวนแผงที่ต่อแบบอนุกรม
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบขนาน ต้องตรวจสอบว่า Vpm(ระบบ) = Vpm(แผง)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของระบบ (Voc(ระบบ)) ไม่มากกว่าอัตราของ SPT-XXYY (แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุด; Maximum open circuit voltage)
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบอนุกรม ต้องตรวจสอบว่า Voc(ระบบ) = Voc(แผง) x จำนวนแผงที่ต่อแบบอนุกรม
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบขนาน ต้องตรวจสอบว่า Voc(ระบบ) = Voc(แผง)

 

 

ตัวอย่างที่ 1

เมื่อใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ Kaneka CEA สำหรับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัยขนาด 108 Wp (ดูข้อกำหนด (Specification) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากตารางที่ 1)

รูปที่ 8 ตัวอย่างของการเลือกเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าพร้อมด้วย MPPT สำหรับ
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย ขนาด 108 Wp โดยใช้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ Kaneka CEA 54 Wp จำนวน 2 แผงต่อแบบขนาน


สิ่งที่ควรพิจารณามีดังต่อไปนี้

 • SPT-XXYY (XX เป็นค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในสภาวะปกติ, YY เป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ประจุได้สูงสุด)
 • หาค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในสภาวะปกติที่เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าจะทำการประจุ และให้เป็นค่า XX = 12
 • หาค่ากำลังผลิตสูงสุด (Wp) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ
  • เลือกค่าที่เหมาะสมของกระแสไฟฟ้าที่ประจุได้ (CC) = (108 Wp) / 12 = 9 A
  • หาค่า YY โดยคูณค่า CC ด้วยค่า safety factor (ตามข้อกำหนดของ NEC) = (9) x 1.2 = 10.8 A
  • เลือกเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า SOLARCON SPT-series ที่ครอบคลุมค่า YY นั่นคือ SOLARCON SPT-1212
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าแรงดันไฟฟ้าที่กำลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบ (Vpm(ระบบ)) อยู่ในช่วงที่ SPT-XXYY สามารถควบคุมได้ (ช่วงแรงดันไฟฟ้าของ MPPT; MPPT voltage range)
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบอนุกรม ต้องตรวจสอบว่า Vpm(ระบบ) = Vpm(แผง) x จำนวนแผงที่ต่อแบบอนุกรม
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบขนาน ต้องตรวจสอบว่า Vpm(ระบบ) = Vpm(แผง) = 62 Vdc
   (ช่วงแรงดันไฟฟ้าของ MPPT; MPPT voltage range = 26-96 Vdc)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของระบบ (Voc(ระบบ)) ไม่มากกว่าอัตราของ SPT-XXYY (แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุด; Maximum open circuit voltage)
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบอนุกรม ต้องตรวจสอบว่า Voc(ระบบ) = Voc(แผง) x จำนวนแผงที่ต่อแบบอนุกรม
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบขนาน ต้องตรวจสอบว่า Voc(ระบบ) = Voc(แผง) = 85 Vdc
   (แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุด; Maximum open circuit voltage = 100 Vdc)

 

 

ตัวอย่างที่ 2

เมื่อใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ SHARP NE-H75A1 (แบบที่ 1) หรือ NE-80E1U (แบบที่ 2) สำหรับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัยขนาด 150-160 Wp (ดูข้อกำหนด (Specification) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากตารางที่ 1)

รูปที่ 9 ตัวอย่างของการเลือกเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าพร้อมด้วย MPPT สำหรับ
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย ขนาด 150-160 Wp โดยใช้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ SHARP NE-H75A1 75 Wp หรือ NE-80E1U 80 Wp 2 แผงต่อแบบอนุกรม


แบบที่ 1 ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ SHARP NE-H75A1 75 Wp สำหรับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย ขนาด 150 Wp

สิ่งที่ควรพิจารณามีดังต่อไปนี้

 • SPT-XXYY (XX เป็นค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในสภาวะปกติ, YY เป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ประจุได้สูงสุด)
 • หาค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในสภาวะปกติที่เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าจะทำการประจุ และให้เป็นค่า XX = 12
 • หาค่ากำลังผลิตสูงสุด (Wp) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ
  • เลือกค่าที่เหมาะสมของกระแสไฟฟ้าที่ประจุได้ (CC) = (150 Wp) / 12 = 12.5 A
  • หาค่า YY โดยคูณค่า CC ด้วยค่า safety factor (ตามข้อกำหนดของ NEC) = (12.5) x 1.2 = 15 A
  • เลือกเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า SOLARCON SPT-series ที่ครอบคลุมค่า YY นั่นคือ SOLARCON SPT-1220
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าแรงดันไฟฟ้าที่กำลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบ (Vpm(ระบบ)) อยู่ในช่วงที่ SPT-XXYY สามารถควบคุมได้ (ช่วงแรงดันไฟฟ้าของ MPPT; MPPT voltage range)
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบอนุกรม ต้องตรวจสอบว่า Vpm(ระบบ) = Vpm(แผง) x จำนวนแผงที่ต่อแบบอนุกรม
   Vpm(ระบบ) = 16.4 x 2 = 32.8 Vdc

   (ช่วงแรงดันไฟฟ้าของ MPPT; MPPT voltage range = 26-96 Vdc)
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบขนาน ต้องตรวจสอบว่า Vpm(ระบบ) = Vpm(แผง)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของระบบ (Voc(ระบบ)) ไม่มากกว่าอัตราของ SPT-XXYY (แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุด; Maximum open circuit voltage)
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบอนุกรม ต้องตรวจสอบว่า Voc(ระบบ) = Voc(แผง) x จำนวนแผงที่ต่อแบบอนุกรม
   Voc(ระบบ) = 21.2 x 2 = 42.4 Vdc
   (แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุด; Maximum open circuit voltage = 100 Vdc)
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบขนาน ต้องตรวจสอบว่า Voc(ระบบ) = Voc(แผง)

   

แบบที่ 2 ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ SHARP NE-80E1U 80 Wp สำหรับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย ขนาด 160 Wp

สิ่งที่ควรพิจารณามีดังต่อไปนี้

 • SPT-XXYY (XX เป็นค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในสภาวะปกติ, YY เป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ประจุได้สูงสุด)
 • หาค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในสภาวะปกติ ที่เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าจะทำการประจุ และให้ค่า XX = 12
 • หาค่ากำลังผลิตสูงสุด (Wp) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ
  • เลือกค่าที่เหมาะสมของกระแสไฟฟ้าที่ประจุได้ (CC) = (160 Wp) / 12 = 13.33 A
  • หาค่า YY โดยคูณค่า CC ด้วยค่า safety factor (ตามข้อกำหนดของ NEC) = (13.33) x 1.2 = 16 A
  • เลือกเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า SOLARCON SPT-series ที่ครอบคลุมค่า YY นั่นคือ SOLARCON SPT-1220
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าแรงดันไฟฟ้าที่กำลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบ (Vpm(ระบบ)) อยู่ในช่วงที่ SPT-XXYY สามารถควบคุมได้ (ช่วงแรงดันไฟฟ้าของ MPPT; MPPT voltage range)
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบอนุกรม ต้องตรวจสอบว่า Vpm(ระบบ) = Vpm(แผง) x จำนวนแผงที่ต่อแบบอนุกรม
   Vpm(ระบบ) = 17.1 x 2 = 34.2 Vdc

   (ช่วงแรงดันไฟฟ้าของ MPPT; MPPT voltage range = 26-96 Vdc)
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบขนาน ต้องตรวจสอบว่า Vpm(ระบบ) = Vpm(แผง)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของระบบ (Voc(ระบบ)) ไม่มากกว่าอัตราของ SPT-XXYY (แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุด; Maximum open circuit voltage)
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบอนุกรม ต้องตรวจสอบว่า Voc(ระบบ) = Voc(แผง) x จำนวนแผงที่ต่อแบบอนุกรม
   Voc(ระบบ) = 21.3 x 2 = 42.6 Vdc

   (แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุด; Maximum open circuit voltage = 100 Vdc)
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบขนาน ต้องตรวจสอบว่า Voc(ระบบ) = Voc(แผง)

 

 

ตัวอย่างที่ 3

เมื่อใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ BSC BS 40 สำหรับระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัยขนาด 120 Wp (ดูข้อกำหนด (Specification) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากตารางที่ 1)

รูปที่ 10 ตัวอย่างของการเลือกเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าพร้อมด้วย MPPT สำหรับ
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย ขนาด 120 Wp โดยใช้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ Bangkok Solar BS 40 40 Wp 3 แผงต่อแบบขนาน


สิ่งที่ควรพิจารณามีดังต่อไปนี้

 • SPT-XXYY (XX เป็นค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในสภาวะปกติ, YY เป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ประจุได้สูงสุด)
 • หาค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในสภาวะปกติที่เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าจะทำการประจุ และให้เป็นค่า XX = 12
 • หาค่ากำลังผลิตสูงสุด (Wp) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ
  • เลือกค่าที่เหมาะสมของกระแสไฟฟ้าที่ประจุได้ (CC) = (120 Wp) / 12 = 10 A
  • หาค่า YY โดยคูณค่า CC ด้วยค่า safety factor (ตามข้อกำหนดของ NEC) = (10) x 1.2 = 12 A
  • เลือกเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า SOLARCON SPT-series ที่ครอบคลุมค่า YY นั่นคือ SOLARCON SPT-1212
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าแรงดันไฟฟ้าที่กำลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบ (Vpm(ระบบ)) อยู่ในช่วงที่ SPT-XXYY สามารถควบคุมได้ (ช่วงแรงดันไฟฟ้าของ MPPT; MPPT voltage range)
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบอนุกรม ต้องตรวจสอบว่า Vpm(ระบบ) = Vpm(แผง) x จำนวนแผงที่ต่อแบบอนุกรม
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบขนาน ต้องตรวจสอบว่า Vpm(ระบบ) = Vpm(แผง) = 44.8 Vdc
   (ช่วงแรงดันไฟฟ้าของ MPPT; MPPT voltage range = 26-96 Vdc)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของระบบ (Voc(ระบบ)) ไม่มากกว่าอัตราของ SPT-XXYY (แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุด; Maximum open circuit voltage)
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบอนุกรม ต้องตรวจสอบว่า Voc(ระบบ) = Voc(แผง) x จำนวนแผงที่ต่อแบบอนุกรม
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบขนาน ต้องตรวจสอบว่า Voc(ระบบ) = Voc(แผง) = 62.2 Vdc
   (แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุด; Maximum open circuit voltage = 100 Vdc)

 

 

ตัวอย่างที่ 4

เมื่อใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ BSC BS 40 สำหรับระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งอิสระขนาด 800 Wp (ดูข้อกำหนด (Specification) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากตารางที่ 1)

แบบที่ 1 ระบบที่ใช้กับแบตเตอรี่ 48 Vdc

รูปที่ 11 ตัวอย่างของการเลือกเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าพร้อมด้วย MPPT สำหรับ
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งอิสระ ขนาด 800 Wp โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
Bangkok Solar BS 40 40 Wp 20 แผงต่อแบบอนุกรม 2 แผง 10 แถว


สิ่งที่ควรพิจารณามีดังต่อไปนี้

 • SPT-XXYY (XX เป็นค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในสภาวะปกติ, YY เป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ประจุได้สูงสุด)
 • หาค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในสภาวะปกติที่เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าจะทำการประจุ และให้เป็นค่า XX = 48
 • หาค่ากำลังผลิตสูงสุด (Wp) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ
  • เลือกค่าที่เหมาะสมของกระแสไฟฟ้าที่ประจุได้ (CC) = (800 Wp) / 12 = 16.67 A
  • หาค่า YY โดยคูณค่า CC ด้วยค่า safety factor (ตามข้อกำหนดของ NEC) = (16.67) x 1.2 = 20 A
  • เลือกเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า SOLARCON SPT-series ที่ครอบคลุมค่า YY นั่นคือ SOLARCON SPT-4820
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าแรงดันไฟฟ้าที่กำลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบ (Vpm(ระบบ)) อยู่ในช่วงที่ SPT-XXYY สามารถควบคุมได้ (ช่วงแรงดันไฟฟ้าของ MPPT; MPPT voltage range)
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบอนุกรม ต้องตรวจสอบว่า Vpm(ระบบ) = Vpm(แผง) x จำนวนแผงที่ต่อแบบอนุกรม
   Vpm(ระบบ) = 44.8 x 2 = 89.6 Vdc

   (ช่วงแรงดันไฟฟ้าของ MPPT; MPPT voltage range = 65-108 Vdc)
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบขนาน ต้องตรวจสอบว่า Vpm(ระบบ) = Vpm(แผง)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของระบบ (Voc(ระบบ)) ไม่มากกว่าอัตราของ SPT-XXYY (แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุด; Maximum open circuit voltage)
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบอนุกรม ต้องตรวจสอบว่า Voc(ระบบ) = Voc(แผง) x จำนวนแผงที่ต่อแบบอนุกรม
   Voc(ระบบ) = 62.2 x 2 = 124.4 Vdc
   (แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุด; Maximum open circuit voltage = 200 Vdc)
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบขนาน ต้องตรวจสอบว่า Voc(ระบบ) = Voc(แผง)


แบบที่ 2 ระบบที่ใช้กับแบตเตอรี่ 24 Vdc

รูปที่ 12 ตัวอย่างของการเลือกเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าพร้อมด้วย MPPT สำหรับ
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งอิสระ ขนาด 800 Wp โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
Bangkok Solar BS 40
40 Wp 20 แผงต่อแบบขนาน 2 แถวๆ ละ 10 แผง


สิ่งที่ควรพิจารณามีดังต่อไปนี้

 • SPT-XXYY (XX เป็นค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในสภาวะปกติ, YY เป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ประจุได้สูงสุด)
 • หาค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในสภาวะปกติที่เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าจะทำการประจุ และให้เป็นค่า XX = 24
 • หาค่ากำลังผลิตสูงสุด (Wp) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และ
  • เลือกค่าที่เหมาะสมของกระแสไฟฟ้าที่ประจุได้ (CC) = (800 Wp) / 24 = 33.33 A
  • หาค่า YY โดยคูณค่า CC ด้วยค่า safety factor (ตามข้อกำหนดของ NEC) = (33.33) x 1.2 = 40 A
  • เลือกเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า SOLARCON SPT-series ที่ครอบคลุมค่า YY นั่นคือ SOLARCON SPT-2420 จำนวน 2 เครื่อง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าแรงดันไฟฟ้าที่กำลังไฟฟ้าสูงสุดของระบบ (Vpm(ระบบ)) อยู่ในช่วงที่ SPT-XXYY สามารถควบคุมได้ (ช่วงแรงดันไฟฟ้าของ MPPT; MPPT voltage range)
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบอนุกรม ต้องตรวจสอบว่า Vpm(ระบบ) = Vpm(แผง) x จำนวนแผงที่ต่อแบบอนุกรม
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบขนาน ต้องตรวจสอบว่า Vpm(ระบบ) = Vpm(แผง) = 44.8 Vdc
   (ช่วงแรงดันไฟฟ้าของ MPPT; MPPT voltage range = 26-96 Vdc)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ค่าแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของระบบ (Voc(ระบบ)) ไม่มากกว่าอัตราของ SPT-XXYY (แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุด; Maximum open circuit voltage)
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบอนุกรม ต้องตรวจสอบว่า Voc(ระบบ) = Voc(แผง) x จำนวนแผงที่ต่อแบบอนุกรม
  • ถ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อแบบขนาน ต้องตรวจสอบว่า Voc(ระบบ) = Voc(แผง) = 62.2 Vdc
   (แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงสุด; Maximum open circuit voltage = 100 Vdc)