ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง (Grid connected Solar System)

ถูกออกแบบเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับสายส่ง (Grid connected Inverter) จากนั้นจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถทำการขายคืนกระแสไฟฟ้าที่เกินความต้องการ หรือซื้อเข้ามาจากระบบสายส่งได้

 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


ชุด รายละเอียด การนำไปใช้งาน
GCS-02500 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง ขนาด 2500 Wp ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 2,770 kWh/ปี
GCS-02800 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง ขนาด 2800 Wp ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 2,990 kWh/ปี
GCS-03800 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง ขนาด 3800 Wp ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 4,860 kWh/ปี
GCS-04600 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง ขนาด 4600 Wp ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 4,880 kWh/ปี
GCS-04800 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง ขนาด 4800 Wp ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 4,990 kWh/ปี