ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน (Renewable Energy Product)
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module)

ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและมีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt) มีการนำเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ เซลล์มาต่อกันเป็นแผง เพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าใช้งานตามที่ต้องการ

Kaneka

Solarmax

BANGKOK SOLAR

Ekarat Solar

Dupont

Trina Solar

เครื่องวัดกระแส-แรงดันแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (I-V Checker)


ถูกออกแบบสำหรับใช้วัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การวัดค่าข้อมูลต่างๆ ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อันเป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตไฟฟ้าของระบบ ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดังนั้น เครื่องมือต้องสามารถวัดค่าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

เครื่องวัดกระแส-แรงดันแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบใช้งานภาคสนาม (I-V Checker for Photovoltaic Module & Array Tester)
ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า (I-V Curve Characteristics) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับการทดสอบเพื่อประเมินการทำงานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึงชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์และระบบ นอกจากนี้ยังสามารถวัดค่าคุณสมบัติทางไฟฟ้าอื่นๆ ที่สำคัญของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้อีกด้วย เช่น กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Pm), กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Isc), แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด (Voc), ค่าฟิลแฟคเตอร์ (FF), กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Ipm) และแรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Vpm)