ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน (Renewable Energy Product)
เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controller)

ทำหน้าที่ประจุกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าสู่แบตเตอรี่ และควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าให้มีปริมาณเหมาะสมกับแบตเตอรี่ รวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากแบตเตอรี่ จะใช้เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าในกรณีที่ต้องการเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่เท่านั้น