ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Product)
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแสงสว่าง (Lighting Energy Saver)

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กับระบบแสงสว่าง สามารถใช้ได้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ เพื่อให้แสงสว่างแก่อาคารสถานที่ต่างๆ