ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน (Renewable Energy Product)
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)

ทำหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ที่ผลิตได้จากแหล่งพลังงานทดแทน เช่น เซลล์แสงอาทิตย์และ กังหันลม ฯลฯ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ

สำหรับผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (For Solar Electrification)

สำหรับผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม (For Wind Turbine Electrification)