ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Product)

ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์ (Pneumatic Tube System)

ในอนาคตอันใกล้นี้ ระบบท่อลมรับ-ส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์จะกลายเป็นช่องทางการขนส่งภายในที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นระบบที่มีความรวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาอันมีค่าได้ นอกจากนี้ประเด็นสำคัญของระบบนี้คือ สามารถขนส่งสิ่งของได้ทุกประเภท เช่น เอกสาร, เงิน, อัญมณีหรือแม้กระทั่งวัตถุอันตราย