ผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทน (Renewable Energy Product)
ผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Thermal)

ผลิตภัณฑ์ผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์ (Solar Thermal Collector)
เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบให้สามารถรับรังสีจากดวงอาทิตย์ และเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนได้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว พลังงานความร้อนที่ผลิตได้จากผลิตภัณฑ์ผลิตความร้อนจากแสงอาทิตย์นี้สามารถนำไปใช้ได้ทันที หรือจะเก็บไว้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายหลังก็ได้ เหมาะสำหรับใช้เป็นระบบทำน้ำร้อนในบ้านพักอาศัย หรือนำไปประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์อื่น

Solar Collector
เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ดูดซึมพลังงานจากแสงอาทิตย์ และเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของการใช้ก๊าซ, น้ำมัน หรือไฟฟ้า ในการเพิ่มอุณหภูมิให้กับน้ำก่อนเข้าสู่ Boiler