ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Product)
หลอดไฟประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Lamp)

เป็นหลอดไฟที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยให้ปริมาณแสงสว่างมาก แต่ใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ จึงสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายได้

FL Technology

LED Technology