ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งอิสระ (Stand-alone Solar System)

ถูกออกแบบให้สามารถนำไปใช้งานแบบติดตั้งอิสระ เหมาะสำหรับทุกพื้นที่ซึ่งระบบสายส่งการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยมีเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controller) ทำหน้าที่ประจุกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เก็บไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไป

 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


ชุด รายละเอียด การนำไปใช้งาน
SAS-05000 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งอิสระขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดเล็ก โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณวันละ 15 kWh
SAS-10000 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งอิสระขนาดกลาง ชุมชนหรือโรงเรียนขนาดกลาง โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณวันละ 30 kWh
SAS-20000 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งอิสระขนาดใหญ่ หมู่บ้านขนาดกลาง โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณวันละ 60 kWh