ระบบอนุรักษ์พลังงาน
ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Electrification System)

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Electrification System)
เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับใช้เป็อกับระบบสายส่ง สำหรับบ้านเรือน หรือ โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่ง และสามารนแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับบ้านพักอาศัย, โรงเรียน, สถานีอนามัย ในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดเชื่อมต่อระบบสายส่ง ที่ช่วยลดการใช้ไฟไฟ้าจากระบบสายส่ง และสามารถขายคืนไฟฟ้าที่ผลิตได้เกินความต้องการคืนกลับสู่ระบบสายส่งได้อีกด้วย