ระบบพลังงานทดแทนออกแบบตามความต้องการ
(Custom Renewable Energy System)

ระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานขนาด 200 kWp
(200 kWp PV – Diesel Generator Hybrid Minigrid System)

เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบและติดตั้งโดยลีโอนิคส์ เพื่อทำการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังงานจากแสงอาทิตย์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลให้กับการไฟฟ้ามาเลเซีย (TNB) ระบบนี้ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 200 kWp, เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Three-phase Bi-directional Dual Mode Inverter for Minigrid System) รุ่น APOLLO MTP-6113G ขนาด 200 kVA จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Solar Charge Controller with MPPT) รุ่น SOLARCON SCM-480150 จำนวน 3 เครื่อง พร้อมระบบควบคุม Hybrid System Controller ที่ออกแบบทางวิศวกรรมโดยลีโอนิคส์ ซึ่งสามารถทำให้เกิดการนำพลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้งานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด (Advanced Dynamic Energy) ระบบนี้ถูกติดตั้งเพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานภายในเกาะ Banggi ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ Sabah ประเทศมาเลเซีย และจัดเป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ ยังมีระบบแสดงผลและควบคุมการทำงานจากระยะไกลด้วยระบบ Telemonitoring ซึ่งแสดงผลข้อมูลแบบ real-time และข้อมูลย้อนหลัง เพื่อการตรวจติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทางเวบไซต์ www.leonics-moc.com