ระบบพลังงานทดแทนออกแบบตามความต้องการ
(Custom Renewable Energy System)

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งขนาด 40 kWp
พร้อมระบบแสดงผล
(40 kWp Grid connected Power System with Monitoring and Management Software)

เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่ต่อเชื่อมกับสายส่งการไฟฟ้า (Grid connected Inverter) จากนั้นจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมมีระบบแสดงผลการผลิตไฟฟ้าเพื่อนำข้อมูลของระบบไปแสดงผลบนจอ Plasma TV

ระบบนี้ได้มีการติดตั้งและใช้งานจริงไปแล้วที่ บริษัท เซนต์โกเบน ซีคิวริท (ไทยแลนด์) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์น ซีบอร์ด จังหวัดระยอง