ระบบพลังงานทดแทนออกแบบตามความต้องการ
(Custom Renewable Energy System)

ระบบประจุแบตเตอรี่ด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Battery Charging System)

เป็นระบบที่ลีโอนิคส์เป็นผู้ทำการออกแบบและติดตั้งพร้อมวางระบบเพื่อเป็นระบบสาธิตการประจุแบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ จะมีลักษณะการรับพลังงานแสงอาทิตย์ของแสงอาทิตย์ที่มีลักษณะแตกต่างกันตามชนิดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และผลิตเป็นไฟฟ้ากระแสตรงผ่านเข้าเครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ (Charge Controller) เพื่อควบคุมการเก็บประจุเข้าสู่แบตเตอรี่ โดยมีระบบ Maximum Power Point Tracking (MPPT) ที่ช่วยให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้สูงสุด เพื่อควบคุมการเก็บประจุเข้าสู่แบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานเพื่อสาธิตและเปรียบเทียบการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิดในระบบนี้ จะมีเทคโนโลยีแตกต่างกัน 4 ชนิด ได้แก่

  1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยว (Mono-Crystalline PV modules)
  2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกผสม (Poly-Crystalline PV modules)
  3. แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอะมอร์ฟัส (Amorphous PV modules)
  4. แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบไฮบริด (Hybrid PV modules)

ระบบนี้ได้มีการติดตั้งและใช้งานจริงไปแล้วในโครงการสวนพลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก