ระบบพลังงานทดแทนออกแบบตามความต้องการ
(Custom Renewable Energy System)

ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการสื่อสาร (PV System for Communication)

เป็นระบบที่ลีโอนิคส์เป็นผู้ทำการออกแบบและติดตั้งพร้อมวางระบบเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้งานทางด้านระบบสื่อสารและระบบกระจายเสียง โดยมีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร ดังนี้ วิทยุย่านความถี่ 245 MHz. พร้อมแท่นประจุแบตเตอรี่, เครื่องรับสัญญาณอัตโนมัติ (Receiver), เครื่องเล่นดีวีดี (DVD player), เครื่องขยายเสียง (Power Amplifier) เพื่อขยายสัญญาณเสียง, ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งและลำโพงฮอร์น เป็นต้น

ระบบนี้ได้มีการติดตั้งและใช้งานจริงไปแล้วเพื่อใช้งานระบบสื่อสารและหอกระจายเสียง ในโครงการสวนพลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก