ระบบพลังงานทดแทนออกแบบตามความต้องการ
(Custom Renewable Energy System)

ระบบตรวจวัดรังสีดวงอาทิตย์ (Meteorological System)

เป็นระบบที่ลีโอนิคส์เป็นผู้ทำการออกแบบและติดตั้งพร้อมวางระบบเพื่อเก็บข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์และค่าทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆ ติดตั้งอยู่บนหอสูงประมาณ 10 เมตร โดยประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ หัววัดรังสีรวมบนพื้นราบ (Global horizontal solar radiation), หัววัดรังสีรวมบนพื้นเอียง (Total solar radiation on a tilted plane), หัววัดรังสีกระจาย (Diffuse solar radiation), เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม (Wind speed and direction), หัววัดอุณหภูมิกระเปาะแห้งและความชื้นสัมพันธ์ของอากาศ (Dry bulb temperature and relative humidity) และเครื่องวัดความดันบรรยากาศ (Barometric pressure) ต่อเข้าเครื่องบันทึกข้อมูล (Data logger) เพื่อทำการบันทึกข้อมูลของรังสีดวงอาทิตย์และค่าทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆ จากนั้นเครื่องบันทึกข้อมูลจะส่งข้อมูลของรังสีดวงอาทิตย์และค่าทางอุตุนิยมวิทยาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายสัญญาณ RS-232 เพื่อที่จะแสดงค่าข้อมูลต่างๆ ที่จอมอนิเตอร์ในลักษณะ Real time และเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการส่งค่าข้อมูลต่างๆ ไปแสดงที่ป้ายงานศิลป์ด้วยสัญญาณ RS-422

ระบบนี้ได้มีการติดตั้งและใช้งานจริงไปแล้วในโครงการสวนพลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก