ระบบพลังงานทดแทนออกแบบตามความต้องการ
(Custom Renewable Energy System)

ระบบผลิตไฟฟ้ากระแสสลับจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Leonics Mini-Power Plant™)

เป็นระบบที่ลีโอนิคส์เป็นผู้ทำการออกแบบและติดตั้งพร้อมวางระบบเพื่อการสาธิตและวิจัยการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จ่ายให้กับอาคารทดสอบร่วมกับการใช้ไฟฟ้าจากสายส่งการไฟฟ้า รวมถึงการทดสอบประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานของแผงแต่ละชนิด โดยการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน 3 ชนิด ได้แก่

  1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอะมอร์ฟัส (Amorphous PV modules)
  2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกผสม (Poly-Crystalline PV modules)
  3. แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบไฮบริด (Hybrid PV modules)

ระบบนี้ได้มีการติดตั้งและใช้งานจริงไปแล้วในระบบสาธิตสถานีผลิตไฟฟ้ากระแสสลับจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นระบบ 3 เฟส มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 10 กิโลวัตต์ ให้กับโครงการสวนพลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก