ระบบพลังงานทดแทนออกแบบตามความต้องการ
(Custom Renewable Energy System)

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมสายส่งขนาดใหญ่ (PV Power Farm System)

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมสายส่งขนาดใหญ่ (PV Power Farm System) เป็นระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่ต่อเชื่อมกับระบบสายส่งการไฟฟ้าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ปริมาณมาก มีอุปกรณ์หลักในการทำงานคือ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งการไฟฟ้า (Grid connected Central Inverter) ซึ่งต่อเชื่อมกับระบบสายส่งของการไฟฟ้า ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้รับจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสสลับและสามารถขายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบสายส่งการไฟฟ้าได้ (ตามนโยบายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน) ระบบนี้ได้รับความนิยมแพร่หลายในต่างประเทศ เหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีระบบสายส่งของการไฟฟ้า อาทิเช่น พื้นที่ในโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า เป็นต้น

ลีโอนิคส์ได้ทำการติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่งการไฟฟ้า APOLLO GTP-503 ขนาด 60 kW (Grid connected Central Inverter) จำนวนกว่า 100 เครื่อง ให้กับบริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการฟาร์มผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (PV Power Farm) ในหลายพื้นที่ รวมทั้งสิ้นมีกำลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์กว่า 7 MWp สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึง 27,855,552 kWh/ปี โดยติดตั้งไปแล้วที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อ่างทอง เพชรบุรี อุดรธานีและนครสวรรค์ นอกจากนี้ลีโอนิคส์ยังมีแผนการติดตั้งในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศอีกด้วย