ระบบพลังงานทดแทนออกแบบตามความต้องการ
(Custom Renewable Energy System)

ระบบแท่นทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Testing System)

เป็นระบบที่ลีโอนิคส์เป็นผู้ทำการออกแบบและติดตั้งพร้อมวางระบบเพื่อใช้ทดสอบหาค่าคุณสมบัติกระแส-แรงดัน (I-V Characteristics) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ภายใต้การทดสอบแบบกลางแจ้ง ซึ่งสามารถใช้ทดสอบกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ดังนี้

  1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยว (Mono-Crystalline PV modules)
  2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกผสม (Poly-Crystalline PV modules)
  3. แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอะมอร์ฟัส (Amorphous PV modules)

โดยจะมีเซลล์อ้างอิงเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบคุณสมบัติกระแส-แรงดัน (I-V Characteristics) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิด ในระบบนี้เซลล์อ้างอิง (Reference cell) จะถูกควบคุมอุณหภูมิด้วย Thermo electric ทำให้เซลล์อ้างอิงอยู่ในอุณหภูมิที่กำหนดตลอดเวลา และมีระบบติดตามดวงอาทิตย์ (Solar Tracker) ทำการเคลื่อนที่ติดตามดวงอาทิตย์ตลอดเวลาทำให้ค่าคุณสมบัติกระแส-แรงดัน (I-V Characteristics) ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าตามความเป็นจริงที่สุด

ระบบนี้ได้มีการติดตั้งและใช้งานจริงไปแล้วในโครงการสวนพลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก