ระบบพลังงานทดแทนออกแบบตามความต้องการ
(Custom Renewable Energy System)

Leonics Sun Cool™ ระบบเครื่องปรับอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
(Leonics Sun Cool™ - Solar Assisted Air Conditioning System)

เป็นระบบที่ลีโอนิคส์เป็นผู้ทำการออกแบบและติดตั้งพร้อมวางระบบเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์สูงสุด โดยเป็นระบบที่มีการนำพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มาผ่านกระบวนการของ Solar Collector ซึ่งมีหลอดสุญญากาศ (EVT) เป็นตัวรับพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์และมี Heat Pipe เป็นตัวนำพาความร้อนและทำการถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำที่ไหลผ่าน ทำให้น้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้น แล้วจึงส่งไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ำร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมิของน้ำร้อนไว้ น้ำร้อนจากถังเก็บน้ำร้อนจะถูกปั๊มไปยัง Absorption chiller เพื่อถ่ายเทความร้อนให้กับสารทำความเย็น ซึ่งทำหน้าที่ขนถ่ายความร้อนภายใน Absorption chiller สำหรับผลิตน้ำเย็น น้ำเย็นที่ได้จะถูกส่งไปแลกเปลี่ยนความร้อนกับ Fan coil unit เพื่อรับภาระความร้อนภายในห้องปรับอากาศทำให้ห้องที่ปรับอากาศมีอุณหภูมิต่ำลง ขณะเดียวกันภายใน Absorption chiller บริเวณเครื่องดูดกลืนจะเกิดปฏิกิริยาคายความร้อน ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจึงจำเป็นต้องใช้ Cooling tower เพื่อระบายความร้อนนี้สู่ภายนอก นอกจากนี้ที่สภาวะแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอในช่วงเช้าและเย็นหรือวันที่มีแดดอ่อน เราจะใช้ระบบความร้อนเสริม (Backup heater) ซึ่งมีระบบควบคุมอัตโนมัติ โดยจะเริ่มทำงานเมื่ออุณหภูมิของน้ำที่จ่ายให้ระบบ Absorption chiller ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ และหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิน้ำอยู่ในระดับที่กำหนดไว้ น้ำที่ใช้ในระบบจะเป็นน้ำที่ได้มาจากระบบผลิตน้ำอ่อน (Water softener) โดยจะปรับสภาพน้ำที่นำมาใช้ในระบบเพื่อลดปริมาณสารที่ก่อให้เกิดตะกรัน ซึ่งเหมาะกับระบบปรับอากาศแบบที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ระบบนี้ได้มีการติดตั้งและใช้งานจริงไปแล้ว ในระบบสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารทดสอบ ณ พื้นที่โครงการสวนพลังงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก