ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย (Solar Home Systems) บนสุด  

ถูกออกแบบสำหรับเป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ ภายในบ้านพักอาศัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านพักอาศัย แบ่งเป็นชุดต่างๆ ตามความต้องการใช้งาน ดังนี้

 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


ชุด รายละเอียด อุปกรณ์ไฟฟ้า
SHS-00030-PL1209x2 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัยสำหรับอุปกรณ์ระบบแสงสว่าง ขนาด 30 Wp หลอดคอมแพคท์ประหยัดไฟ 9 W 2 หลอด ใช้งานได้นาน 7 ชั่วโมง
SHS-00050 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัยสำหรับอุปกรณ์ระบบแสงสว่าง ขนาด 50 Wp หลอดฟลูออเรสเซนต์ 10 W 1 หลอด ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง
SHS-00100 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัยสำหรับอุปกรณ์ระบบแสงสว่าง ขนาด 100 Wp หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 W 1 หลอด ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง
SHS-00130 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย ขนาด 130 Wp หลอดฟลูออเรสเซนต์ 10 W 2 หลอด + วิทยุ หรือโทรทัศน์ 21" โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้วันละประมาณ 400 Wh
SHS-00400 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย ขนาด 400 Wp
*เหมาะสำหรับบ้านขนาดเล็ก
หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 W 3 หลอด + วิทยุ + โทรทัศน์ + พัดลม + ตู้เย็น (ขนาด 20 ลิตร) โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้วันละประมาณ 1 kWh
SHS-02000 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย ขนาด 2000 Wp
*เหมาะสำหรับบ้านขนาดกลาง
หลอดฟลูออเรสเซนต์ + วิทยุ + โทรทัศน์ + พัดลม + ตู้เย็นขนาดใหญ่ + ปั๊มสูบน้ำ โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้วันละประมาณ 6 kWh
SHS-04000 ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อบ้านพักอาศัย ขนาด 4000 Wp
*เหมาะสำหรับบ้านทั่วไป
ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้ ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้วันละประมาณ 12 kWh

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งอิสระ (Stand-alone Solar Systems) บนสุด  

ถูกออกแบบให้สามารถนำไปใช้งานแบบติดตั้งอิสระ เหมาะสำหรับทุกพื้นที่ซึ่งระบบสายส่งการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยมีเครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controller) ทำหน้าที่ประจุกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เก็บไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไป

 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


ชุด รายละเอียด การนำไปใช้งาน
SAS-05000 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งอิสระขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดเล็ก โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณวันละ 15 kWh
SAS-10000 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งอิสระขนาดกลาง ชุมชนหรือโรงเรียนขนาดกลาง โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณวันละ 30 kWh
SAS-20000 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งอิสระขนาดใหญ่ หมู่บ้านขนาดกลาง โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณวันละ 60 kWh

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง (Grid connected Solar Systems) บนสุด  

ถูกออกแบบเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แล้วผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับสายส่ง (Grid connected Inverter) จากนั้นจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถทำการขายคืนกระแสไฟฟ้าที่เกินความต้องการ หรือซื้อเข้ามาจากระบบสายส่งได้

 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม


ชุด รายละเอียด การนำไปใช้งาน
GCS-02500 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง ขนาด 2500 Wp ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 2,770 kWh/ปี
GCS-02800 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง ขนาด 2800 Wp ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 2,990 kWh/ปี
GCS-03800 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง ขนาด 3800 Wp ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 4,860 kWh/ปี
GCS-04600 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง ขนาด 4600 Wp ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 4,880 kWh/ปี
GCS-04800 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อเชื่อมระบบสายส่ง ขนาด 4800 Wp ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 4,990 kWh/ปี

ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump Systems) บนสุด  

ถูกออกแบบเพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องสูบน้ำแทนการใช้เครื่องปั่นไฟหรือไฟฟ้าจากระบบสายส่งการไฟฟ้า สำหรับนำไปใช้สูบน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ ลำเลียงไปยังจุดที่ต้องการใช้น้ำ


ชุด รายละเอียด การนำไปใช้งาน
SPS-00050 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 Wp/ ปั๊มสูบน้ำชนิดติดตั้งบนผิวดิน (Surface DC Pumps) ปริมาณน้ำที่สูบ 1,600 ลิตร/วัน และส่งน้ำได้สูงถึง 6 เมตร
SPS-00350 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 350 Wp/ ปั๊มสูบน้ำชนิดแช่น้ำ (Submersible DC Pumps) ปริมาณน้ำที่สูบ 3,500 ลิตร/วัน และส่งน้ำได้สูงถึง 30 เมตร
SPS-00600 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 600 Wp/ ปั๊มสูบน้ำชนิดแช่น้ำ (Submersible DC Pumps) ปริมาณน้ำที่สูบ 7,500 ลิตร/วัน และส่งน้ำได้สูงถึง 38 เมตร
SPS-00900 ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 900 Wp/ ปั๊มสูบน้ำชนิดแช่น้ำ (Submersible DC Pumps) ปริมาณน้ำที่สูบ 15,000 ลิตร/วัน และส่งน้ำได้สูงถึง 38 เมตร
SPS-00234A ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับงานเกษตรหรือชลประทานแบบที่ 1/ ปั๊มสูบน้ำชนิดติดตั้งบนผิวดิน (Surface DC Pumps) ปริมาณน้ำที่สูบ 12,150 ลิตร/วัน และส่งน้ำได้สูงถึง 6 เมตร
SPS-00540A ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับงานเกษตรหรือชลประทานแบบที่ 2/ ปั๊มสูบน้ำชนิดติดตั้งบนผิวดิน (Surface DC Pumps) ปริมาณน้ำที่สูบ 12,150 ลิตร/วัน และส่งน้ำได้สูงถึง 8.5 เมตร
SPS-00570A ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับงานเกษตรหรือชลประทานแบบที่ 3/ ปั๊มสูบน้ำชนิดติดตั้งบนผิวดิน (Surface DC Pumps) ปริมาณน้ำที่สูบ 12,150 ลิตร/วัน และส่งน้ำได้สูงถึง 13 เมตร
SPS-01400A ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับงานเกษตรหรือชลประทานแบบที่ 4/ ปั๊มสูบน้ำชนิดติดตั้งบนผิวดิน (Surface DC Pumps) ปริมาณน้ำที่สูบ 45,000 ลิตร/วัน และส่งน้ำได้สูงถึง 20 เมตร

ระบบแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Lighting Systems) บนสุด  

ถูกออกแบบเพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์แสงสว่างภายนอกอาคาร เช่น ไฟถนน


Set Description Application
SLS-1206Y41 ระบบไฟถนนพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 26 Wp โคมไฟถนน LED 12 V 6 W สีเหลือง จำนวน 1 โคม
ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง
SLS-2407Y41 ระบบไฟถนนพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 30 Wp แบบที่ 1 โคมไฟถนน LED 12 V 7 W สีเหลือง จำนวน 1 โคม
ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง
SLS-2409YW41 ระบบไฟถนนพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 30 Wp แบบที่ 2 โคมไฟถนน LED 24 V 9 W สีเหลืองอ่อน จำนวน 1 โคม
ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง
SLS-2411W41 ระบบไฟถนนพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 30 Wp แบบที่ 3 โคมไฟถนน LED 24 V 11 W สีขาว จำนวน 1 โคม
ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง
SLS-1206Y42 ระบบไฟถนนพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 52 Wp โคมไฟถนน LED 12 V 6 W สีเหลือง จำนวน 2 โคม
ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง
SLS-2407Y42 ระบบไฟถนนพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 60 Wp แบบที่ 1 โคมไฟถนน LED 12 V 7 W สีเหลือง จำนวน 2 โคม
ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง
SLS-2409YW42 ระบบไฟถนนพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 60 Wp แบบที่ 2 โคมไฟถนน LED 24 V 9 W สีเหลืองอ่อน จำนวน 2 โคม
ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง
SLS-2411W42 ระบบไฟถนนพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 60 Wp แบบที่ 3 โคมไฟถนน LED 24 V 11 W สีขาว จำนวน 2 โคม
ใช้งานได้นาน 12 ชั่วโมง