Surge Protector (อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ)


ติดตั้งง่ายสำหรับใช้งานที่แผงจ่ายไฟหลัก (MDB) และระบบควบคุมโหลด (Load center) โดยต่อขนานกับระบบไฟฟ้าหลัก ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในระบบ
ป้องกันแรงดันไฟกระชากสูงชั่วขณะที่เข้ามาทางสาย Power อันเนื่องมาจากฟ้าผ่า, การสับสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการเหนี่ยวนำและความผิดปกติของระบบจ่ายไฟฟ้า
สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าสูงได้ถึง 20 kA, 40 kA (8/20 μs)
แรงดันไฟฟ้าในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด (MCOV) 280 Vac
ใช้ได้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส หรือ 3 เฟส
แสดงสถานะการทำงานด้วยสัญญาณไฟ LED โดยแสดงสถานะการป้องกันและแสดงการแจ้งเปลี่ยนอุปกรณ์
ออกแบบผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน ANSI/IEEE C62.41-1991 และ
ANSI/IEEE C62.42-2000 Category A, B, C

   อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ได้กับ LS-series (SDL-series)

  • อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟกระชากสูงชั่วขณะที่เข้ามาทางสาย Power อันเนื่องมาจากฟ้าผ่า, การสับสวิตช์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการเหนี่ยวนำและความผิดปกติของระบบจ่ายไฟฟ้า สำหรับติดตั้งใช้งานที่แผงจ่ายไฟหลักหรือแผงจ่ายไฟย่อย เหมาะสำหรับใช้งานกับระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม, ระบบสื่อสาร, ระบบ IT, ระบบควบคุม, ระบบรักษาความปลอดภัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ   คู่มือการใช้งาน 1 เฟส,  3 เฟส