UPS (เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ)


 

  Smart
ควบคุมการใช้พลังงานได้ดียิ่งขึ้นด้วย CPU อันชาญฉลาด

ตรวจสอบและจัดการพลังงานไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้นด้วยการแสดงผลและโปรแกรมการจัดการอัจฉริยะ

   Safe
ระบบหม้อแปลงเอาท์พุตแบบ Isolation ที่ทำให้ปลอดภัยมากขึ้น
ด้วยการตรวจสอบแบตเตอรี่วิธีใหม่ ทำให้โหลดปลอดภัยมากขึ้น
ป้องกันได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นสำหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรม
  Save
ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นด้วยโหมด Economy และโหมด Sleep

ยิ่งประหยัดค่าดูแลรักษาเครื่อง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อถือมากขึ้น

  Reliable Power Quality
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 323 Vac – 475 Vac
ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า 50/60 Hz ±10% เหมาะสำหรับการใช้งานด้านอุตสาหกรรม
แรงดันไฟฟ้าขาออก 220 Vac ±1%
ความถี่ไฟฟ้าขาออก 50/60 Hz ±0.1% (Crystal controlled)
  Smart Protection
ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ 16/32 bit
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบสร้างสัญญาณ PWM (Pulse-width modulation) ความถี่ 20 kHz
มีระบบปรับปรุง Power factor
ระบบป้องกัน EMI/RFI และสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า

ระบบป้องกันแรงดันสูงชั่วขณะ, ไฟกระชาก, ไฟดับ,ไฟตก, การใช้
ไฟฟ้าเกินกำลังและไฟฟ้าลัดวงจร

มีการสำรองไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
สามารถโอนย้ายแหล่งจ่ายไฟได้ทันทีโดยไม่มีระยะเวลาในการโอนย้าย
ใช้แบตเตอรี่แบบ Sealed lead acid ซึ่งไม่ต้องดูแลรักษา
สามารถเปิดเครื่องด้วยกำลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (หรือสามารถเลือกเปิดเครื่องด้วยกำลังไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ AC (C))
สามารถตั้งการทำงานในโหมดรับพลังงานจากการไฟฟ้าโดยตรงแบบผู้ใช้ กำหนดเองได้ (Manual maintenance bypass) เพื่อการซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง
สามารถเพิ่มตู้แบตเตอรี่เพื่อเพิ่มระยะเวลาการสำรองไฟฟ้า (อุปกรณ์เสริม)
สามารถสับเปลี่ยนมาที่แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองได้ทันที เมื่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลักมีปัญหา (H) (อุปกรณ์เสริม)
ระบบทดสอบความพร้อมในการทำงาน (Self-test) อัตโนมัติในระยะเวลา 2 สัปดาห์ (T) (อุปกรณ์เสริม)
  Power Display and Management
แสดงสถานะการทำงานด้วยสัญญาณไฟ LED และหน้าจอ LCD แสดงผล 16 ตัวอักษร เพื่อใช้ในการตรวจสอบและตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่อง
สามารถบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ถึง 256 รายการ (E) (อุปกรณ์เสริม)
  Communication
เชื่อมต่อสัญญาณด้วยพอร์ตแบบอนุกรม RS-232 2 ช่อง สำหรับ โปรแกรม Easy-Mon X และเชื่อมต่อแบบระยะไกล (R) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม
ช่องสัญญาณ Dry contact (D) (อุปกรณ์เสริม)
SNMP AGENT เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการพลังงาน ไฟฟ้า (S) (อุปกรณ์เสริม)
  More Safety
มีระบบหม้อแปลงเอาท์พุตแบบ Isolation
โหลดมีความปลอดภัยมากขึ้น ด้วยการตรวจสอบแบตเตอรี่วิธีใหม่
ระบบปิดเครื่องฉุกเฉิน (Emergency Power Off หรือ EPO)
  Energy Saving
ประสิทธิภาพสูงกว่า 96% ในโหมด Economy และโหมด Sleep
ตรวจสอบและหยุดการทำงานอัตโนมัติเมื่อไม่มีโหลด
ปรับแรงดันไฟฟ้าของการประจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ (A) (อุปกรณ์เสริม)
 แผ่นพับและข้อมูลจำเพาะ    โปรแกรม