บริการทางธุรกิจ
ลีโอนิคส์มีการให้บริการทางธุรกิจแก่ลูกค้าผลิตภัณฑ์ LEONICS ดังนี้
สัญญาบริการรายปี

ลูกค้าผลิตภัณฑ์ LEONICS สามารถทำสัญญาบริการรายปี (Maintenance Agreement; MA) โดยกรณีทำสัญญาก่อนสินค้าหมดอายุการรับประกัน ลูกค้าจะได้รับส่วนลดเป็นกรณีพิเศษ สำหรับสัญญาบริการรายปีมีการคิดค่าบริการเป็นรายปีและให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ มีสัญญาบริการให้เลือกถึง 2 แบบ คือ

 1. Maintenance Agreement Corrective Maintenance (MCM) สัญญาประเภทนี้ครอบคลุมอะไหล่ (ยกเว้นแบตเตอรี่), ค่าบริการและค่าขนส่ง โดยบริษัทฯ มีบริการดังนี้
  • UPS และ AVR ขนาดเล็ก ได้แก่
   • รุ่น ULTRA Series ได้แก่ ASTRA, ACURA, DISCOVERY และ RANGER
   • รุ่น ULTRA SINE Series ที่มีขนาดตั้งแต่ 1600 VA ลงมา
   • รุ่น Ultimate-X Series
   • รุ่น GREEN และ GREEN III Series
   • รุ่น OA extra
   • รุ่น Wise ที่มีขนาดตั้งแต่ 1000 VA ลงมา
   • รุ่น Ferro

   ให้บริการ ณ สถานที่ติดตั้งและใช้งานของลูกค้า (On-site Service) สำหรับเขตกรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นนทบุรี และปทุมธานี ส่วนพื้นที่เขตอื่นๆ ลูกค้าสามารถส่งเครื่องเข้ามารับบริการได้ที่บริษัทฯ เอง โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งไปและกลับให้กับลูกค้า

  • UPS, AVR ขนาดใหญ่ และ Surge Protector ได้แก่
   • รุ่น ULTRA SINE Series ที่มีขนาดตั้งแต่ 2000 VA ขึ้นไป
   • รุ่น NB และ CL
   • รุ่น Wise ที่มีขนาดตั้งแต่ 3000 VA ขึ้นไป
   • รุ่น LS-211C (SDL3-20kA), LS-411C (SDL3-40kA) และ TPS-series

   ให้บริการ ณ สถานที่ติดตั้งและใช้งานของลูกค้า (On-site Service) ทั่วประเทศ

 2. Maintenance Agreement Preventive Maintenance (MPM) สัญญาประเภทนี้ครอบคลุมอะไหล่ (ยกเว้นแบตเตอรี่), ค่าบริการและค่าขนส่ง โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับสัญญาแบบ MCM แต่เพิ่มบริการในการตรวจเช็คการทำงานของเครื่องอีกปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการลดโอกาสของ Down time ลงให้น้อยที่สุด

ค่าบริการของสัญญาบริการ ขึ้นอยู่กับชนิดของบริการ, ประเภทผลิตภัณฑ์, รุ่นและขนาดของเครื่องที่จะทำสัญญาบริการ รวมถึงพื้นที่ที่ติดตั้งใช้งานเครื่อง โดยราคาของสัญญาบริการจะรวมค่าแรง, ค่าอะไหล่ (ยกเว้นแบตเตอรี่) และค่าขนส่ง/เดินทางไว้แล้ว ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ