ลีโอนิคส์สนับสนุน "ค่ายคอมพิวเตอร์ Hyper Cube ครั้งที่ 13"

  

บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เพาเวอร์อิเลคทรอนิคส์และอุปกรณ์พลังงานทดแทนมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 และ ISO 14001 เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายและรับมอบโล่ที่ระลึกจาก รศ.ดร.ถวิล พึ่งมา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนโครงการ "ค่ายคอมพิวเตอร์ Hyper Cube ครั้งที่ 13" (หลังจากที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1999) โดยคุณสุรพันธ์ กปิญชรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ลีโอนิคส์ จำกัดเป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้
Hyper Cube เป็นค่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเยาวชน ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต

 กลับข่าวสารและกิจกรรม