ข่าวสารและกิจกรรม
นอกจากนโยบายในการผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้ว
ลีโอนิคส์ยังให้ความสำคัญในด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ
ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ อีกมากมาย
 แฟ้มความเคลื่อนไหว
 กิจกรรมทั่วไป
 กิจกรรมพิเศษ
 ร่วมงานกับลีโอนิคส์