ลีโอนิคส์ได้รับการรับรองคุณภาพตราสัญลักษณ์ Q-MARK

       

บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) มาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001 และมาตรฐานบังคับ มอก.1291-2545 ซึ่งเป็น 1 ในผู้ประกอบการ 6 รายแรกที่ได้รับการรับรองคุณภาพตราสัญลักษณ์ Q-MARK ภาคการผลิต ประเภทคุณภาพมาตรฐานประเทศไทยสำหรับผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) จากคณะกรรมการร่วม (กกร.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย อนึ่ง ตราสัญลักษณ์ Q-MARK เป็นใบประกาศรับรองว่า ลีโอนิคส์เป็นผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานคุณภาพและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของลีโอนิคส์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม โดยคุณวุฒิพงศ์ สุพนธนา กรรมการผู้จัดการบริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลในครั้งนี้

 กลับข่าวสารและกิจกรรม