ผู้บัญชาการและคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี เยี่ยมชมโรงงาน LEONICSLEONICS ผู้นำด้านพลังงานทดแทน มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 & ISO 14001 ให้การต้อนรับคณะทำงานด้านพลังงานทดแทนของศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี ซึ่งประกอบด้วยท่านผู้บัญชาการศูนย์ฯ คณะทำงานซึ่งเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 12 ท่าน ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน LEONICS เพื่อชมกระบวนการผลิตและฟังบรรยายพิเศษในด้านการออกแบบและติดตั้ง ระบบพลังงานทดแทนรวมถึงอุปกรณ์ประหยัดพลังงานจากบริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด อาทิ เครื่องควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controller), เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดติดตั้งอิสระ (Stand-alone Inverter), เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดต่อเชื่อมสายส่งการไฟฟ้า (Grid connected Inverter), อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแสงสว่าง (Lighting Energy Saver) ฯลฯ ทั้งนี้ทางศูนย์ฯ มีโครงการด้านการติดตั้งระบบพลังงานทดแทนภายในศูนย์ฯ จึงได้ให้ความสนใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ LEONICS พร้อมขอเข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และระบบพลังงานทดแทนต่างๆ ภายในโรงงาน

 กลับข่าวสารและกิจกรรม