LEONICS  ร่วมลงนามในโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์LEONICS คุณวุฒิพงศ์  สุพนธนา  กรรมการผู้จัดการ LEONICS ร่วมลงนามในโครงการร่วมวิจัยและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระหว่าง 3 องค์กรชั้นนำ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง, บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด และ บริษัท บางกอกโซลาร์ จำกัด ในการให้การสนับสนุนเพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์ ทดสอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาสถานีย่อยการไฟฟ้านครหลวง เพื่อนำผลที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ LEONICS INVERTER ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 กลับข่าวสารและกิจกรรม