LEONICS  ร่วมออกบูธในโครงการสัมมนา “ พลังงานทดแทน กับ เศรษฐกิจพอเพียง ” บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ร่วมออกบูธในโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “พลังงานทดแทน กับ เศรษฐกิจพอเพียง” ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่ บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ และผู้บริหารในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ให้ได้มีโอกาสทราบถึงสถานการณ์พลังงานของโลก และการใช้พลังงานทดแทนของประเทศให้มีความเหมาะสมกับเศรษฐกิจพอเพียง โดย LEONICS ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ Solar Pump พร้อม Solar Tracking และ  UPS for Home พร้อมสาธิตการทำงานจริงของระบบ Solar Pump  ดังกล่าว ซึ่งการออกบูธในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับท่านที่สนใจในผลิตภัณฑ์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.leonics.com  และ  www.leonics.co.th หรือที่โทร. 0-2746-9500

 กลับข่าวสารและกิจกรรม