Telemonitoring Services - ศูนย์ตรวจสอบข้อมูลพลังงานและควบคุมการทำงานของระบบจากระยะไกลออกแบบตามความต้องการสำหรับระบบพลังงานทดแทน
ลีโอนิคส์ได้ทำการพัฒนาระบบงานบริการ Telemonitoring สำหรับระบบพลังงานทดแทน เพื่อให้บริการตรวจวัดค่ากำลังและพลังงาน พร้อมเก็บข้อมูลการผลิตพลังงานและการใช้พลังงานของระบบพลังงานทดแทน ตลอดจนฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ทั้งของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น

โดยระบบ Telemonitoring ที่ลีโอนิคส์พัฒนาขึ้นนี้ สามารถส่งข้อมูลจากสถานที่ติดตั้งจริง ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาที่ศูนย์การตรวจสอบและควบคุมการทำงาน เพื่อตรวจติดตาม วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง และที่สำคัญ ระบบ Telemonitoring นี้จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูลของระบบพลังงานทดแทนได้ด้วยตนเองจากที่ใดในโลก ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ โดยลีโอนิคส์ได้ทำระบบเว็บไซต์ www.leonics-moc.com ไว้ให้บริการลูกค้าที่ใช้ระบบพลังงานทดแทนของลีโอนิคส์และของผู้ผลิตรายอื่น

นอกจากนี้ลีโอนิคส์ยังมีบริการเสริมพิเศษให้กับลูกค้าที่ติดตั้งระบบพลังงานทดแทนและใช้บริการระบบ Telemonitoring นี้ โดยระบบสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนทาง SMS ไปยังลูกค้าเมื่อระบบมีปัญหา ยิ่งไปกว่านั้นลีโอนิคส์ยังเพิ่มบริการพิเศษในการวิเคราะห์ข้อมูลของพลังงานที่ผลิตได้ เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนก่อนที่ระบบจะเกิดปัญหาขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบโดยรวม เพื่อการปรับปรุงระบบในระยะยาวต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจติดตั้งระบบงานบริการ Telemonitoring สำหรับระบบพลังงานทดแทน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด โทร. 0-2746-9500 ต่อ 177 หรือ e-mail มาที่ marketing@leonics.com

 กลับข่าวสารและกิจกรรม