ระบบการจัดการทางธุรกิจ

• ระบบประกันคุณภาพ  • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  • ระบบการจัดการโรงงาน

ระบบประกันคุณภาพ

เนื่องจาก ลีโอนิคส์ เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพ ISO 9001 การจัดระบบการผลิตจึงเป็นไปตามมาตรฐานของ ISO 9001 ระบบประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ตลอดกระบวนการ จึงเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่รับเข้ามาเพื่อผลิต โดยหน่วยงาน IQA สำหรับในระหว่างกระบวนการผลิต หน่วยงาน PQA จะมีหน้าที่ตรวจสอบทุกขั้นตอนของกิจกรรมทุกสายการผลิต ตั้งแต่เตรียมการผลิตและเริ่มผลิต จนกระทั่งถึงกระบวนการผลิต นอกจากนี้หน่วยงาน FQA จะตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกเครื่องเทียบกับคุณสมบัติของสินค้าเป็นลำดับสุดท้าย ก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าต่อไป

 

บนสุด

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ด้วยนโยบาย ISO 14001 ที่ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ลีโอนิคส์จึงมีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ได้แก่ การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต, การจัดการด้านการใช้พลังงานในระบบแสงสว่าง, การนำพลังงานจากการทดสอบผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ ประกอบกับการจัดการต่อผลกระทบของมลภาวะที่เกิดขึ้นทั้งในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม

 

บนสุด

ระบบการจัดการโรงงาน

ลีโอนิคส์ มีการประยุกต์ใช้โปรแกรม LMCS เพื่อใช้บริหารการผลิต โดยนำมาใช้ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการผลิต รวมถึงการจัดซื้อ, การตรวจรับวัตถุดิบ, การสั่งผลิต, การควบคุมและติดตามการผลิต ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ จนกระทั่งจัดเก็บสินค้าและขายสินค้า เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ลดการซ้ำซ้อนและรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 

บนสุด