โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงาน ครั้งที่ 2
 
 
 
 

 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีการใช้พลังงานที่ไม่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากยิ่งขึ้น การนำเอาพลังงานจากธรรมชาติมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังงานต่างๆ ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ปัญหาวิกฤติการขาดแคลนพลังงานรวมถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยพลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการนำมาผ่านกระบวนการแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เนื่องจากเป็นพลังงานที่สะอาด บริสุทธิ์ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างอิสระ

บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ในฐานะที่บริษัททำการวิจัยพัฒนาและผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และอุปกรณ์เพาเวอร์อิเลคทรอนิคส์ รวมถึงอุปกรณ์พลังงานทดแทนได้ตระหนักถึงโอกาสในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ในเรื่องการนำเอาพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป กอปรกับลีโอนิคส์มีปณิธานที่จะส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ "Solar Innovative Contest 2" ขึ้น เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสนำความรู้ที่ได้มาศึกษาและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง และก่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต


 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้เยาวชนไทยหันมาสนใจการนำพลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้จริง
 2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและค้นคว้า ในการนำเอาพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ต่อไปในอนาคต
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาความคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยรู้จักการใช้เวลาว่างในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาความคิดในทางที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง, สังคม และประเทศชาติต่อไป

 กฎและกติกา

 • ประเภทการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท
  1. นักเรียน (ไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 6)
  2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบุคคลทั่วไป
 • ผู้สมัครส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงาน โดยผู้สมัครทุกท่านจะต้องส่งใบสมัครแข่งขันพร้อมจัดทำใบนำเสนอโครงการเกี่ยวกับชิ้นงานที่จะประดิษฐ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักในการทำงานของชิ้นงาน โดยใบนำเสนอโครงการจะต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วนตรงตามที่กำหนด ดังนี้
  1. ชื่อ-สกุล, ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก, E-Mail และประเภทที่ลงสมัครแข่งขัน
  2. ชื่อชิ้นงาน
  3. แนวคิดในการประดิษฐ์ชิ้นงาน
  4. หลักการทำงาน/ วิธีการประดิษฐ์ (อธิบายอย่างละเอียด)
  5. ประโยชน์ในการใช้งาน
  6. อุปกรณ์ที่ใช้/ ค่าใช้จ่าย
  7. ภาพสเกตซ์ของชิ้นงานที่จะประดิษฐ์์

  จัดส่งมาที่
  บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด
  119/50-51 หมู่ 8 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260
  โทร. 0-2746-9500 หรือ FAX: 0-2746-8712 E-Mail:
  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2546


  * บริษัทฯ จะทำการคัดเลือกผู้สมัครในรอบแรก 50 รายจากการพิจารณาใบนำเสนอโครงการ (ซึงจะประกาศผลในวันที่ 11 สิงหาคม 2546) โดยบริษัทฯ จะให้การสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์เพื่อนำไปใช้ในการประดิษฐ์ผลงานส่งเข้าประกวด ขนาด 0.5 Volt Isc (Max) 380 mA จำนวน 6 ชิ้น/โครงงาน (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกว่าผู้ใดจะได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการโดยการสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์)
  * ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรอบ 50 ราย ยังคงส่งผลงานเข้าประกวดได้ แต่ต้องจัดหาแผงโซลาร์เซลล์มาเอง
  * สนใจขอรับใบลงทะเบียนหรือแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด, ร้าน AR 4U, IT CITY, ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ (BCC) และร้านหนังสือซีเอ็ด บุ๊ค เซ็นเตอร์ ทุกสาขา

คณาจารย์ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินและคัดเลือกใบนำเสนอโครงงาน Solar Innovative Contest 2

รศ. วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร ผอ.ศูนย์วิจัยและอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ ม.นเรศวร
รศ. ดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ ผอ.สถาบันวิศวกรรมพลังงาน ม.เกษตร
ดร. สมชัย หิรัญวโรดม คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (คลองหก)
อ. สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ดร. ขวัญฤดี โชติธนาทวีวงศ์ ผอ.ฝ่ายพลังงานอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อ. ธวัชชัย สุวรรณคำ นักวิจัยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อ. ทรงฤทธิ์ ศิริวัฒนะ นักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ
อ. บุญมี พุทโพธิ์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร. ทรงพล กาญจนชูชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร. ธีรธรรม บุญยะกุล
ภาคไฟฟ้าวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อ. ขรรค์ชัย ตุลละสกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 กลับข่าวสารและกิจกรรม
 
 
Solar Innovative Contest 1