ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน
ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน (Energy Efficient Product)

อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (Energy Saving Product)
เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบเพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความต้องการใช้ไฟฟ้าลงได้ ดังนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน จึงไม่เพียงแต่จะช่วยประหยัดพลังงานเท่านั้น ยังเป็นการช่วยประหยัดเงินอีกด้วย