ระบบอนุรักษ์พลังงาน
ระบบพลังงานทดแทนออกแบบตามความต้องการ
(Custom Renewable Energy System)
ระบบพลังงานทดแทนออกแบบตามความต้องการ (Custom Renewable Energy System)
นอกเหนือจากระบบมาตรฐานพลังงานแสงอาทิตย์ข้างต้นแล้ว ลีโอนิคส์ยังให้บริการรูปแบบใหม่ ได้แก่ การออกแบบระบบพลังงานทดแทนออกแบบตามความต้องการ ซึ่งจะทำให้ได้ระบบตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง สำหรับรายการข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างระบบที่ลีโอนิคส์ ได้ออกแบบและติดตั้งใช้งานไปแล้ว